Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Om oss

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste som betjener kommunene Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. Kontoret er lokalisert på Frei med Kristiansund som vertskommune.

PP-tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For at vi skal gjøre en best mulig utredning og vurdering av barn/ungdom/voksnes behov, så er vi avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder og foresatte. PP- tjenesten har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

PP-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. Vi kan gi råd og veiledning både til foreldre, barnehage og skole om hva som kan være nyttige tiltak etter opplæringsloven.  Vi kan også gi råd om at det iverksettes spesialundervisning. Selve vedtaket om at spesialundervisning blir igangsatt, blir gjort av rektor på skolen eller andre som er gitt vedtaksmyndighet i denne type saker. Vedtaket blir fattet på bakgrunn av PP- tjenestens sakkyndige vurdering og tilråding.

For oppmelding til PP-tjenesten, så kan eleven og/eller foreldre ta kontakt med barnehagen eller skolen som barnet går på eller direkte til PP-tjenesten.