Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Nyheter

     

Nye hefter i TA GREP-serien


 

TA GREP om skole – hjem samarbeid

TA GREP om skolefravær

Årsmelding 2017

 

 

 

 

TA GREP – Mobbing i barnehagen 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt hefte i TA GREP om utfordrende atferd i skolen

Ytring: Ingen hjelp uten diagnose av psykologspesialist og leder Tormod Sandvik

Veileder spesialundervisning grunnskole

Veileder spesialpedagogisk hjelp førskole

 

Velkommen

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste, og betjener kommunene Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. Kontoret er lokalisert i Kristiansund, som er vertskommune.

PP-tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For at vi skal gjøre en best mulig utredning og vurdering av barn/ungdoms/voksnes behov, er vi avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder og foresatte.  PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

PP-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. Vi kan gi råd og veiledning både til foreldre, barnehage og skole om hva som kan være nyttige tiltak etter opplæringsloven.  Vi kan også gi råd om at det iverksettes et spesielt type tiltak som heter spesialundervisning. Selve vedtaket om at dette blir igangsatt og hvilket omfang det blir, blir gjort av rektor på skolen eller andre som er gitt vedtaksmyndighet i denne type saker.. Dette vedtaket blir fattet på bakgrunn av PPT’s sakkyndige vurdering og tilråding.

For oppmeldning til PP-tjenesten kan eleven og foreldre ta kontakt med barnehagen eller skolen som barnet går på, eller direkte til PP-tjenesten.